Wednesday, 17 February 2010

११ फेब्रुवारी १६६०

११ फेब्रुवारी १६६० - औरंगजेबाने मुख़्तारखान याला दख्खनेची जबाबदारी सोपवून औरंगाबाद येथे पाठवले.

No comments:

Post a Comment