Wednesday, 17 February 2010

१६ फेब्रुवारी १७०४

१६ फेब्रुवारी १७०४ - औरंगजेबने राजगड़ जिंकून त्याचे नाव नबिशाहगड़ ठेवले. येथून तो पुढे किल्ले तोरण्याकडे निघाला.

No comments:

Post a Comment