Wednesday, 17 February 2010

१३ फेब्रुवारी १६३०

१३ फेब्रुवारी १६३० - मुघल बादशाह शाहजहाँ आदिलशाही आणि निझामशाही संपवण्याच्या उद्देशाने खानदेश येथील बुरहाणपुर येथे पोचला.

No comments:

Post a Comment